Ekwiwalent za urlop 2014

Według Kodeksu Pracy, gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w całości lub pewnej jego części z powodu ustania stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent pieniężny. Istnieją możliwości porozumienia między pracodawcą a pracownikiem, np. w przypadku gdy pracownik będzie mógł wykorzystać zaległy urlop w czasie obowiązywania następnej umowy o pracę, która została zawarta bezpośrednio po poprzedniej. Poniżej sytuacje, w których pracodawca nie musi wypłacać ekwiwalentu:

 1. pracownik został skierowany do pracy za granicą
 2. pracownik został powołany do służby wojskowej
 3. pracownik został powołany do odbycia przeszkolenia wojskowego na okres dłuższy niż 3 miesiące
 4. pracownik został wysłany na urlop w trakcie wypowiedzenia umowy

Śmierć pracownika zobowiązuje pracodawcę do wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop małżonce zmarłego lub innym osobom, które uprawnione są do renty rodzinnej po zmarłym.
Na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego nie ma wpływu rodzaj umowy o pracę, staż pracy, czy przyczyna ustania stosunku pracy.

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop?

Aby prawidłowo wyliczyć ekwiwalent pieniężny należy:

 1. ustalić miesięczne wynagrodzenie
 2. ustalić ekwiwalent za 1 dzień urlopu, gdzie miesięczne wynagrodzenie dzielimy przez specjalny współczynnik, o którym poniżej
 3. ustalić ekwiwalent za 1 godzinę urlopu, gdzie ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzielimy przez 8 godzin dnia w systemie pracy pełnoetatowej
 4. ustalić wysokość należnego ekwiwalentu za urlop, gdzie stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin, których pracownik nie wykorzystał ze swojego urlopu wypoczynkowego

Współczynnik do ustalenia ekwiwalentu

Aby go obliczyć należy od dni w roku kalendarzowym odjąć sumę przypadających w danym roku niedziel, świąt i dni wolnych przypadających w rozkładzie pracy pięciodniowej w tygodniu i podzielić przez 12.

W roku 2014 wygląda to następująco:
[365 dni - (52 niedziele + 11 dni świąteczne + 52 dni wolne)] : 12 = 20,83

Osoby, które zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu ekwiwalent naliczany mają w sposób proporcjonalny:

 1. ¼ etatu – 5,21
 2. ½ etatu – 10,42
 3. ¾ etatu – 15,62
 4. 1/3 etatu – 6,94

Współczynnik, który został ustalony na dany rok stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop, który pracownikowi przysługiwał w danym roku, jak i za urlop zaległy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.)

Oceń ten tekst

Może zainteresuje Ciebie również

 • Wynagrodzenie za urlop 2014Wynagrodzenie za urlop 2014Zgodnie z art. 172 kodeksu pracy za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie za czas pracy, jakie otr...
 • Urlop rodzicelski 2014Urlop rodzicelski 2014Urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni to przywilej, który w myśl nowej ustawy pozwala na dłuższe sprawowanie opiek...
 • Urlop wypoczynkowy 2014Urlop wypoczynkowy 2014Urlop wypoczynkowy to jeden z tych przywilejów, które najbardziej cenią sobie pracownicy. Jest to okres, w którym moż...
 • Urlop okolicznościowy a śmierć 2014Urlop okolicznościowy a śmierć 2014Zasady udzielania urlopu okolicznościowego reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja...
 • Urlop na poszukiwanie pracy 2014Urlop na poszukiwanie pracy 2014Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem niesie przywilej skorzystania z urlopu na poszukiwanie pracy. Jest to je...
 • Urlop ojcowski 2014Urlop ojcowski 2014Podczas gdy mamusie mają prawo spędzać w ramach urlopu macierzyńskiego całe miesiące ze swoim nowo narodzonym maluszk...