Urlop szkoleniowy 2014

Kodeks pracy reguluje kwestię urlopów pracowniczych. Jednym z nich, jest urlop szkoleniowy. Pracodawca winien jest ułatwić pracownikowi podniesienie kwalifikacji zawodowych. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności. (art.103)

Z tego tytułu pracownikowi przysługuje:

 1. urlop szkoleniowy
 2. zwolnienie z całości lub z części dnia pracy na czas dokształcających zajęć. Pracownik jest zobowiązany do punktualnego stawienia się w miejscu pracy, po zakończonych zajęciach.

Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego

Pracownikowi przysługuje wyżej wymienione wynagrodzenie. Dodatkowo pracodawca pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe może przyznać dodatkowe świadczenia. Mogą to być opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Jednakże pracownik podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe, który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie kwalifikacji lub je przerwie i nie wywiąże się z obowiązków ustalonych w umowie szkoleniowej zobowiązany zostaje do zwrotu kosztów, które poniósł pracodawca. Do powyższych przyczyn zalicza się również przerwanie bądź rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika.

Pracownik zdobywający lub uzupełniający wiedzę na innych zasadach niż określone w art.103 może ubiegać się o:

 1. zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia
 2. urlop bezpłatny

Wymiar urlopu szkoleniowego

Wymiar urlopu szkoleniowego zależny jest od okoliczności z powodu, których zostaje udzielony.

Płatny urlop szkoleniowy wynosi:

 1. 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych
 2. 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego
 3. 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 4. 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlop szkoleniowy udzielany zostaje w te dni, które są dla pracownika dniami pracy.

Studia podyplomowe a urlop szkoleniowy

Artykuł 103 Kodeksu pracy nie przewiduje płatnego urlopu szkoleniowego dla pracowników podnoszących swe kwalifikacje i wiedzę na studiach podyplomowych.

Pojęcie „studia” odnosi się do studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Podyplomowe studia to inna forma nauki, trwająca najwyżej rok.

Przepis o 21 dniach urlopu szkoleniowego w ostatnim roku studiów, nie jest wobec tego adekwatny.

Umowa szkoleniowa

Pracodawca musi zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa musi zostać zawarta na piśmie. Nie może również zawierać postanowień, które będą mniej korzystne dla pracownika niż przepisy zawarte w rozdziale III Kodeksu pracy. Strony nie są zobowiązane do zawarcia umowy, jeżeli pracodawca nie będzie miał w zamiarze pozostawić pracownika w zatrudnieniu po ukończonych kwalifikacjach.

Oceń ten tekst

Może zainteresuje Ciebie również

 • Urlop tacierzyński 2014Urlop tacierzyński 2014Określenie urlop tacierzyński nie funkcjonuje w Kodeksie pracy. Tak jest potocznie nazywany urlop jaki może wykorzyst...
 • Urlop rodzicelski 2014Urlop rodzicelski 2014Urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni to przywilej, który w myśl nowej ustawy pozwala na dłuższe sprawowanie opiek...
 • Urlop na poszukiwanie pracy 2014Urlop na poszukiwanie pracy 2014Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem niesie przywilej skorzystania z urlopu na poszukiwanie pracy. Jest to je...
 • Urlop na żądanie 2014Urlop na żądanie 2014Urlop na żądanie nie jest dodatkowym urlopem, lecz mieści się w wymiarze urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pra...
 • Zwolnienie lekarskieZwolnienie lekarskieZwolnienie lekarskie przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę, osoby pracujące na umowę o dzieło czy um...
 • Urlop wychowawczy 2014Urlop wychowawczy 2014Zdarza się, że po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pojawia się problem z opieką nad dzieckiem. Być może nie stać ...